සුන්දර ඇලි හතට හෙණ හතක් – ධනුෂ්ක සිල්වා

  ජයාරූපය:දෙවන දිය ඇල්ල( sandunonblog.blogspot) ඇලි හත ලංකාවේ දක්නට ලැබෙන සොබා සෞන්දර්යයෙන් හා පාරිසරික වැදගත්කමින් අනූන දිය ඇල්ලකි. වඩාත් නිවැරදිව කියන්නේ නම් දිය ඇල්ලක් නොව දැරණියගල ඉහළ මාලිබොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසමට මායිම්ව පිහිටි සුන්දර දිය ඇලි මාලාවකි. එක දිගට හා එකට බැඳුණු දිය ඇලි හතක් ලෙස සමනළ අඩවියෙන් ගලා එන නාය ගඟ ස්වාභාවිකවම ඇලි හතක් … Continue reading සුන්දර ඇලි හතට හෙණ හතක් – ධනුෂ්ක සිල්වා